Адвокат

Switch to desktop

Договор аренды квартиры

Русский    Украинский  

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ

 

м. Донецьк                                                                             «____»________________20___р.


         ____________________________(надалі іменується "Орендар") з однієї сторони, та _______________________________________, (надалі іменується "Орендодавець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем Орендареві наступної квартири (надалі іменується "квартира, що орендується") для проживання на визначений цим Договором строк та за встановлену цим Договором плату:

             1.1.1.Адреса: ___________________________________________________________.

             1.1.2. Загальна площа: _________________________________________________.

             1.1.3. Житлова (корисна) площа ________________________________________.

             1.1.4. Поверх: ___________________________________________________________.

             1.1.5. Кількість кімнат: __________________________________________________.

             1.1.6. Стан квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування: _________________________________________________________________.

             1.1.7. Недоліки квартири, що орендується: _________________________________________________________________.


2. МЕТА ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ

        2.1. Квартира, що орендується, надається Орендарю для проживання членів родини Орендаря.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ

         3.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ______________________ з моменту набрання чинності цим Договором, що має бути оформлено Сторонами відповідним актом прийому-передачі.

         3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний звільнити квартиру, що орендується, та підготувати її для передання Орендарю.

         3.3. У момент підписання акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від квартири, що орендується, та від кімнат, які знаходяться у цій квартирі.

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

         4.1. Строк оренди квартири складає 2 роки 11 місяців з моменту прийняття квартири, що орендується, за актом прийому-передачі.

         4.2. Якщо жодна Сторона в строк _______________________ до закінчення дії цього Договору не заявить про намір його розірвати, цей Договір автоматично продовжується на строк, вказаний у п. 4.1.

         4.3. Строк оренди може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою Сторін до цього Договору.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

         5.1. Розмір орендної плати за оренду квартири складає ___________________________________ грн. за один місяць.

         5.2. Орендна плата сплачується готівкою або в безготівковому порядку на рахунок Орендодавця №____________________ в _______________________________, МФО_____________ не пізніше ____________ числа кожного __________________ місяця.

         5.3. Орендар зобов'язаний у день підписання Договору сплатити орендну плату за наступний місяць авансом.

         5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами 1 (один) раз на рік за згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.


6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

         6.1. Комунальні послуги, які споживає Орендар в квартирі, що орендується, оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

         6.2. Усі витрати за користування телефоном, Інтернетом, оплачуються Орендарем самостійно згідно з отриманими рахунками.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

         7.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку

використання Орендарем квартири, що орендується, у зручний для Сторін час та у присутності Орендаря.

         7.2. Орендодавець має право вимагати від Орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

         7.3. Орендодавець має право вимагати від Орендаря звільнення квартири, що орендується, та повернення майна після закінчення строку оренди.

         7.4. Орендодавець зобов'язується здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт квартири, що орендується.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

         8.1. Орендар за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:

             - використовувати квартиру, що орендується, за її цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1 цього Договору;

             - забезпечувати збереження і охайність квартири, що орендується, та підтримувати її в належному стані;

             - дбайливо ставитися до майна, яке знаходиться в квартирі, що орендується;

             - негайно усувати наслідки аварій, які сталися в квартирі, що орендується;

             - дотримуватися протипожежних правил;

             - здійснювати за власний рахунок поточний ремонт квартири, що орендується;

             - не здійснювати перебудову та перепланування квартири, що орендується, без попередньої письмової згоди на це Орендодавця;

             - дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями;

             - безперешкодно допускати Орендодавця до квартири, що орендується, з метою перевірки її використання у відповідності до цього Договору;

             - звільнити квартиру, що орендується, та повернути Орендодавцеві майно після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку оренди.

        8.2. Орендар за цим Договором має наступні права:

             - обладнати та оформити квартиру, що орендується, на власний розсуд;

             - здавати квартиру, що орендується, у суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

             - установлювати замки на вхідні двері та кімнати, укріплювати вхідні двері квартири;

             - установлювати сигналізацію та інші системи охорони;

             - самостійно визначати порядок, умови та строки проживання в квартирі конкретних осіб із числа тих, що визначені у п. 2.1 цього Договору.

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ТА МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЕВІ

       9.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов'язаний передати

Орендодавцю орендовану квартиру протягом ________ з моменту закінчення строку орендного користування за актом прийому-передачі.

       9.2. Протягом строку, визначеного у п. 9.1 цього Договору, Орендар зобов'язаний

забезпечити виїзд осіб, які проживали в квартирі, та підготувати її до передання Орендодавцю.

      9.3. Квартира, що орендується, вважається фактично переданою Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта прийому-передачі.

      9.4. В момент підписання акта прийому-передачі Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири, що орендується, та кімнат, які знаходяться в квартирі, що орендується.

      9.5. Квартира, повинна бути передані Орендодавцю у тому ж стані, в якому вона була передана в оренду з урахуванням нормального природного зносу.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

      10.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі

іменується "порушення Договору"), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

      10.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

      10.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

      10.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

      10.5. Орендар несе наступну відповідальність:

           - у випадку прострочення по сплаті орендних платежів - пеня в розмірі 5% від суми боргу за кожен день прострочення;

           - у випадку нецільового використання квартири, що орендується, - штраф у розмірі _______________________________________ від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;

           - за передання квартири, що орендується, або її кімнат в суборенду без письмової згоди Орендодавця - неустойка у розмірі ____________.

      10.6. Орендодавець несе наступну відповідальність:

           - у випадку прострочення по переданню Орендарю квартири неустойка в розмірі ___________________________.

 

11. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

      11.1. Цей Договір може бути розірваний достроково в порядку та на умовах, що

визначені у ст. 825 Цивільного кодексу України.

 

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

__________________________________________________ ______________.

 

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

      13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

      13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

      13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

      13.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

      14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

     14.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.


15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Орендодавець

Орендар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/span