Адвокат

Switch to desktop

Договор аренды нежилого помещения

Русский    Украинский  

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ № _______

 

          м. Донецьк                                                               «___»____________ 201___ року

 

_________________________________________________, іменоване надалі «Орендодавець», в особі _______________________________, що діє на підставі__________________ , з одного боку, та 

_________________________________________________, іменоване надалі «Орендар», в особі _____________________________, що діє на підставі ___________________,  з іншого боку, які разом надалі іменуються «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. Предметом Договору є надання Орендодавцем Орендарю в термінове платне володіння та користування (оренду) на визначений строк нерухомого майна – нежитлове приміщення (далі за текстом – Об’єкт) під розміщення _________________, яке належить Орендодавцю на праві спільної часткової  власності.

     1.2. Об’єкт являє собою нежитлове приміщення за адресою: ____________________________________________, загальною площею _____________________.

     1.3. Вартість Об’єкту з урахуванням індексації згідно даних Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації м. Донецька» становить _________________________________. Сторони за взаємною згодою визначили вартість Об’єкту у розмірі __________________________________ гривень.

     1.4. Об’єкт належить Орендодавцю на праві _________________________ згідно _______ _______________________________________________.

     1.5. Орендодавець підтверджує, що на момент підписання Договору, він має право розпоряджатися Об’єктом за своїм розсудом  відповідно до чинного законодавства України, у тому числі передавати його в оренду, а також підтверджує, що Об’єкт під заставою, у тому числі у під податковою заставою, арештом не знаходиться.

 

2. УМОВИ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА

     2.1. Об’єкт передається в оренду і повертається після закінчення терміну його оренди з підписанням акта прийому-передачі Об’єкта.

     2.2. Зобов’язання орендаря по оплаті орендної плати настає з моменту підписання сторонами акта прийому-передачі Об’єкта в оренду. Зобов’язання Орендаря по оплаті орендної плати припиняється з моменту підписання Сторонам зворотного акту прийому-передачі Об’єкта з оренди.

     2.3. Передача Об’єкта в оренду не означає перехід права власності на Об’єкт Оренди від Орендодавця до Орендаря.

     2.4. Передача Об’єкта в оренду здійснюється по вартості, зазначеної в п. 1.3. Договору, згідно даних, наданих Орендодавцем.

     2.5. Усі претензії з приводу складу, стану, якості і кількості Об’єкта заявляються Сторонами до підписання відповідного акту прийому-передачі  Об’єкта. З моменту підписання акту прийому-передачі Об’єкт визнається Сторонами прийнятим чи повернутим в належному стані, що відповідає Договору, якщо інше не буде додаткового письмово обговорено Сторонами. Прийом-передача Об’єкта в оренду, а також його повернення з оренди здійснюється сторонами, або уповноваженими представниками Сторін.

 

3. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТА

     3.1. Експлуатація Об’єкта здійснюється Орендарем відповідно до його цільового призначення.

     3.2. Відновлення Об’єкта здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА

     4.1. Загальна сума Орендної плати за оренду Об’єкта складає ___________________________ гривень за один місяць без  ПДВ.

     4.2. Орендна плата не підлягає індексації.

     4.3. Орендна плата вноситься  (сплачується) Орендарем один раз у календарний місяць, не пізніше кожного 5 (п’ятого) числа поточного місяця без виставлення Орендодавцем Орендарю відповідного рахунку.

     4.4. Оплата орендної плати Орендодавцю Орендарем за Договором здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця. За письмовим повідомленням Орендодавця розрахунки можуть здійснюватися у готівковому порядку шляхом видачі Орендодавцем Орендарю відповідної квитанції за отримані грошові кошти.  

     4.5. Розмір Орендної плати може бути в односторонньому порядку один раз на календарний рік збільшений за наявністю розрахунку (кон'юнктури ринку цін на оренду приміщень у даному регіоні, зокрема у _______________________ районі м. Донецька) здійсненого Орендодавцем без усного та/або письмового узгодження з Орендарем, який направляється Орендарю. Орендна плата вважається збільшеною зі дня направлення Орендодавцем Орендарю відповідного розрахунку.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

     5.1. Орендодавець має право:

     5.1.1. Вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

    5.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасно перерахувати (сплачувати) орендну  плату.

    5.1.3. Вимагати від Орендаря виконувати умови Договору.

    5.1.4. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем Об’єкта оренди відповідно до умов Договору у будь-якій час.

    5.2. Орендодавець зобов’язується:

    5.2.1 У термін до трьох календарних днів з моменту підписання Договору фактично передати в оренду Орендарю Об’єкт із підписанням відповідного акту прийому-передачі Об’єкта в оренду. Передати Об’єкт у технічно-справному стані.

    5.2.2. З моменту підписання Сторонами акту прийому-передачі Об’єкта в оренду у разі необхідності забезпечити вільний доступ співробітників Орендаря до Об’єкта.

    5.2.3. Не перешкоджати Орендарю у використанні Об’єкта в період оренди по цільовому призначенню.

    5.3. Орендар має право:

    5.3.1. Використовувати Об’єкт згідно Договору.

    5.3.2. За письмовою згодою Орендодавця роботи поліпшення Об’єкта. Поліпшення зроблені без письмової згоди Орендодавця є власністю Орендодавця.

    5.3.3. Ініціювати розірвання договору за умови попереднього письмового повідомлення Орендодавця не пізніше ніж за 2 (два) календарних місяця до дати такого розірвання.

    5.4. Орендар зобов’язується: 

    5.4.1. У термін до трьох календарних днів з моменту підписання Договору фактично прийняти від Орендодавця в оренду Об’єкт із підписанням відповідного акту прийому-передачі Об’єкта в оренду. Прийняти Об’єкт у технічно-справному стані.

    5.4.2. Вчасно й у повному обсязі згідно Договору вносити орендну плату за користування Об’єктом під час оренди.

    5.4.3. Під час оренди користуватися Об’єктом відповідно до його цільового призначення.

    5.4.4. Підтримувати Об’єкт у справному і належному стані, запобігати його ушкодження і псування, робити за свій рахунок необхідний поточний ремонт Об’єкта.

    5.4.5. По закінченню терміну оренди, у випадку припинення дії Договору, при його розірванні, повернути Об’єкт Орендодавцю в належному і справному стані (з урахуванням природного зносу) з підписанням зворотного акту прийому-передачі Об’єкта з оренди.

    5.4.6. Не вимагати від Орендодавця виконання зобов’язань не передбачених Договором. 

    5.4.7. У разі підключення до мереж телефонного зв’язку, Інтернет, своєчасно здійснювати плату за телефонний зв’язок та Інтернет.

    5.4.8. Щомісячно підписувати та повертати Орендодавцю підписані акти наданих послуг за цим Договором.

    5.4.9. Без письмової згоди Орендодавця не здійснювати поліпшення Об’єкта Оренди, у тому числі робити перепланування та перебудову.    

    5.4.10. Виконувати вимоги по охороні праці, техніці безпеки, санітарно-гігієнічних норм, у тому числі щодо заборони паління у приміщенні Об’єкта оренди. Дотримуватися правил пожежної безпеки, отримувати в органах Державного пожарного нагляду дозвіл на початок робіт.  

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     6.1. При невиконанні чи/або неналежному виконанні прийнятих на себе зобов’язань винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні в зв’язку з чим збитки в повному обсязі.

     6.2. За прострочення оплати орендної плати Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.

     6.3. За прострочення прийняття Об’єкта в оренду чи/або повернення Об’єкта із оренди винна Сторона сплачує на користь другої Сторони штраф у розмірі 5% (п’яти відсотків(процентів)) від загальної суми орендної плати за кожний день прострочення.

     6.4. Сплата Сторонами пені, штрафу, неустойки, збитків, не звільняє відповідну Сторону від виконання прийнятих нею на себе зобов’язань належним чином у повному обсязі в натурі.

 

7. ФОРС-МАЖОР

     7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне чи часткове невиконання прийнятих на себе зобов’язань чи їх неналежне виконання, якщо таке невиконання або неналежне виконання з’явилося наслідком дії форс-мажорних обставин (нездоланної сили).

     7.2. Форс-мажором Сторони визнають події, які виникають поза волею Сторін і не можуть бути відвернені розумною силою, але заважають виконанню Договору, та які підтверджуються висновком Торгово-промислової палати України.

     7.3. На час дії форм-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за Договором. У випадку, якщо форс-мажорні обставини мають місце протягом більш 2 (двох) місяців, Сторони мають право розірвати достроково Договір. 

     7.4. Сторона, виявившись не в смозі виконати свої зобов’язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншу Сторону про початок, очікувану тривалість і час припинення дії форс-мажорних обставин, підтвердивши своє повідомлення письмовими документами.       

   

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

     8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання (скріплення печатками) Сторонами.

     8.2. Договір укладено строком на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців. Початок строку розраховується з дати підписання акту прийому-передачі Об’єкта в оренду.

     8.3. Після закінчення строку дії Договору та відсутності істотних суперечок між Сторонами, Орендар має переважне право на укладання Договору оренди на новий строк.    

 

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

     9.1. Сторони будуть приймати всі міри для вирішення виникаючих суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, при цьому обов’язковим є направлення листів з зазначеними вимогами.

     9.2. У випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди, усі суперечки, спори та розбіжності розв’язуються відповідно до чинного законодавства України. 

 

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

     10.1. Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою на 5 (п’яти) сторінках,  по одному для кожної із сторін.

     10.2. Зміни і доповнення до Договору повинні виконуватися у письмовому виді за взаємною згодою Сторін, крім випадків передбачених Договором, підписані та скріплені печатками Сторін.  

     10.3. Дія Договору  припиняється:

           - унаслідок загибелі (знищенні) Об’єкта;

           - достроково за взаємною письмовою згодою сторін;

           - за рішенням суду (господарського суду) у випадках передбачених чинним законодавством України;

           - закінчення строку, на який його було укладено;

           - ліквідації Орендаря;

           - здача Об’єкта в суборенду без письмової згоди Орендодавця;

           - у разі наявності заборгованості по орендній платі у розмірі ____________ гривень;

           - у разі незгоди Орендаря з підвищенням орендної плати Орендодавцем.

           - у разі відчуження Об’єкта, і новий Власник Об’єкта не має наміри передавати (здавати) його в оренду.  

     10.4. На відносини Сторін, не урегульовані Договором, поширюються норми чинного законодавства України, при цьому норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна» до даних відносин не застосовуються.

     10.5. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта  за наявності вини, несе Орендар. 

     10.6. Орендар і Орендодавець нараховують і використовують амортизаційні відрахування по оренді відповідно до чинного законодавства України.

     10.7. Орендодавець є платником єдиного податку за ставкою 200,00 (двісті) гривень.

     10.8. Орендар є платником єдиного податку за ставкою 10%.

     10.9. Про будь-які зміни у своїх адресах,  реквізитах, податковому статусі, Сторони повинні письмово повідомити одна одну про такі зміни не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати їх виникнення.   

 

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Орендодавець

Орендар