Адвокат

Switch to desktop

Договор аренды нежилого помещения

Русский    Украинский  

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ НЕЖИТЛОВОГО ПРИМІЩЕННЯ № _______

 

          м. Донецьк                                                               «___»____________ 201___ року

 

_________________________________________________, іменоване надалі «Орендодавець», в особі _______________________________, що діє на підставі__________________ , з одного боку, та 

_________________________________________________, іменоване надалі «Орендар», в особі _____________________________, що діє на підставі ___________________,  з іншого боку, які разом надалі іменуються «Сторони», уклали даний Договір про наступне:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

     1.1. Предметом Договору є надання Орендодавцем Орендарю в термінове платне володіння та користування (оренду) на визначений строк нерухомого майна – нежитлове приміщення (далі за текстом – Об’єкт) під розміщення _________________, яке належить Орендодавцю на праві спільної часткової  власності.

     1.2. Об’єкт являє собою нежитлове приміщення за адресою: ____________________________________________, загальною площею _____________________.

     1.3. Вартість Об’єкту з урахуванням індексації згідно даних Комунального підприємства «Бюро технічної інвентаризації м. Донецька» становить _________________________________. Сторони за взаємною згодою визначили вартість Об’єкту у розмірі __________________________________ гривень.

     1.4. Об’єкт належить Орендодавцю на праві _________________________ згідно _______ _______________________________________________.

     1.5. Орендодавець підтверджує, що на момент підписання Договору, він має право розпоряджатися Об’єктом за своїм розсудом  відповідно до чинного законодавства України, у тому числі передавати його в оренду, а також підтверджує, що Об’єкт під заставою, у тому числі у під податковою заставою, арештом не знаходиться.

 

2. УМОВИ ПРИЙОМУ-ПЕРЕДАЧІ ОБ’ЄКТА

     2.1. Об’єкт передається в оренду і повертається після закінчення терміну його оренди з підписанням акта прийому-передачі Об’єкта.

     2.2. Зобов’язання орендаря по оплаті орендної плати настає з моменту підписання сторонами акта прийому-передачі Об’єкта в оренду. Зобов’язання Орендаря по оплаті орендної плати припиняється з моменту підписання Сторонам зворотного акту прийому-передачі Об’єкта з оренди.

     2.3. Передача Об’єкта в оренду не означає перехід права власності на Об’єкт Оренди від Орендодавця до Орендаря.

     2.4. Передача Об’єкта в оренду здійснюється по вартості, зазначеної в п. 1.3. Договору, згідно даних, наданих Орендодавцем.

     2.5. Усі претензії з приводу складу, стану, якості і кількості Об’єкта заявляються Сторонами до підписання відповідного акту прийому-передачі  Об’єкта. З моменту підписання акту прийому-передачі Об’єкт визнається Сторонами прийнятим чи повернутим в належному стані, що відповідає Договору, якщо інше не буде додаткового письмово обговорено Сторонами. Прийом-передача Об’єкта в оренду, а також його повернення з оренди здійснюється сторонами, або уповноваженими представниками Сторін.

 

3. УМОВИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ТА ВІДНОВЛЕННЯ ОБ’ЄКТА

     3.1. Експлуатація Об’єкта здійснюється Орендарем відповідно до його цільового призначення.

     3.2. Відновлення Об’єкта здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

 

4. ОРЕНДНА ПЛАТА

     4.1. Загальна сума Орендної плати за оренду Об’єкта складає ___________________________ гривень за один місяць без  ПДВ.

     4.2. Орендна плата не підлягає індексації.

     4.3. Орендна плата вноситься  (сплачується) Орендарем один раз у календарний місяць, не пізніше кожного 5 (п’ятого) числа поточного місяця без виставлення Орендодавцем Орендарю відповідного рахунку.

     4.4. Оплата орендної плати Орендодавцю Орендарем за Договором здійснюється у безготівковій формі шляхом перерахування грошових коштів на поточний рахунок Орендодавця. За письмовим повідомленням Орендодавця розрахунки можуть здійснюватися у готівковому порядку шляхом видачі Орендодавцем Орендарю відповідної квитанції за отримані грошові кошти.  

     4.5. Розмір Орендної плати може бути в односторонньому порядку один раз на календарний рік збільшений за наявністю розрахунку (кон'юнктури ринку цін на оренду приміщень у даному регіоні, зокрема у _______________________ районі м. Донецька) здійсненого Орендодавцем без усного та/або письмового узгодження з Орендарем, який направляється Орендарю. Орендна плата вважається збільшеною зі дня направлення Орендодавцем Орендарю відповідного розрахунку.

 

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

     5.1. Орендодавець має право:

     5.1.1. Вимагати розірвання Договору у випадках, передбачених чинним законодавством України та цим Договором.

    5.1.2. Вимагати від Орендаря своєчасно перерахувати (сплачувати) орендну  плату.

    5.1.3. Вимагати від Орендаря виконувати умови Договору.

    5.1.4. Орендодавець має право здійснювати перевірку порядку використання Орендарем Об’єкта оренди відповідно до умов Договору у будь-якій час.

    5.2. Орендодавець зобов’язується:

    5.2.1 У термін до трьох календарних днів з моменту підписання Договору фактично передати в оренду Орендарю Об’єкт із підписанням відповідного акту прийому-передачі Об’єкта в оренду. Передати Об’єкт у технічно-справному стані.

    5.2.2. З моменту підписання Сторонами акту прийому-передачі Об’єкта в оренду у разі необхідності забезпечити вільний доступ співробітників Орендаря до Об’єкта.

    5.2.3. Не перешкоджати Орендарю у використанні Об’єкта в період оренди по цільовому призначенню.

    5.3. Орендар має право:

    5.3.1. Використовувати Об’єкт згідно Договору.

    5.3.2. За письмовою згодою Орендодавця роботи поліпшення Об’єкта. Поліпшення зроблені без письмової згоди Орендодавця є власністю Орендодавця.

    5.3.3. Ініціювати розірвання договору за умови попереднього письмового повідомлення Орендодавця не пізніше ніж за 2 (два) календарних місяця до дати такого розірвання.

    5.4. Орендар зобов’язується: 

    5.4.1. У термін до трьох календарних днів з моменту підписання Договору фактично прийняти від Орендодавця в оренду Об’єкт із підписанням відповідного акту прийому-передачі Об’єкта в оренду. Прийняти Об’єкт у технічно-справному стані.

    5.4.2. Вчасно й у повному обсязі згідно Договору вносити орендну плату за користування Об’єктом під час оренди.

    5.4.3. Під час оренди користуватися Об’єктом відповідно до його цільового призначення.

    5.4.4. Підтримувати Об’єкт у справному і належному стані, запобігати його ушкодження і псування, робити за свій рахунок необхідний поточний ремонт Об’єкта.

    5.4.5. По закінченню терміну оренди, у випадку припинення дії Договору, при його розірванні, повернути Об’єкт Орендодавцю в належному і справному стані (з урахуванням природного зносу) з підписанням зворотного акту прийому-передачі Об’єкта з оренди.

    5.4.6. Не вимагати від Орендодавця виконання зобов’язань не передбачених Договором. 

    5.4.7. У разі підключення до мереж телефонного зв’язку, Інтернет, своєчасно здійснювати плату за телефонний зв’язок та Інтернет.

    5.4.8. Щомісячно підписувати та повертати Орендодавцю підписані акти наданих послуг за цим Договором.

    5.4.9. Без письмової згоди Орендодавця не здійснювати поліпшення Об’єкта Оренди, у тому числі робити перепланування та перебудову.    

    5.4.10. Виконувати вимоги по охороні праці, техніці безпеки, санітарно-гігієнічних норм, у тому числі щодо заборони паління у приміщенні Об’єкта оренди. Дотримуватися правил пожежної безпеки, отримувати в органах Державного пожарного нагляду дозвіл на початок робіт.  

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

     6.1. При невиконанні чи/або неналежному виконанні прийнятих на себе зобов’язань винна Сторона відшкодовує іншій Стороні заподіяні в зв’язку з чим збитки в повному обсязі.

     6.2. За прострочення оплати орендної плати Орендар сплачує на користь Орендодавця пеню у розмірі подвійної облікової ставки НБУ від простроченої суми за кожний день прострочення.

     6.3. За прострочення прийняття Об’єкта в оренду чи/або повернення Об’єкта із оренди винна Сторона сплачує на користь другої Сторони штраф у розмірі 5% (п’яти відсотків(процентів)) від загальної суми орендної плати за кожний день прострочення.

     6.4. Сплата Сторонами пені, штрафу, неустойки, збитків, не звільняє відповідну Сторону від виконання прийнятих нею на себе зобов’язань належним чином у повному обсязі в натурі.

 

7. ФОРС-МАЖОР

     7.1. Сторони не несуть відповідальності за повне чи часткове невиконання прийнятих на себе зобов’язань чи їх неналежне виконання, якщо таке невиконання або неналежне виконання з’явилося наслідком дії форс-мажорних обставин (нездоланної сили).

     7.2. Форс-мажором Сторони визнають події, які виникають поза волею Сторін і не можуть бути відвернені розумною силою, але заважають виконанню Договору, та які підтверджуються висновком Торгово-промислової палати України.

     7.3. На час дії форм-мажорних обставин Сторони звільняються від виконання своїх зобов’язань за Договором. У випадку, якщо форс-мажорні обставини мають місце протягом більш 2 (двох) місяців, Сторони мають право розірвати достроково Договір. 

     7.4. Сторона, виявившись не в смозі виконати свої зобов’язання за Договором внаслідок дії форс-мажорних обставин, повинна повідомити іншу Сторону про початок, очікувану тривалість і час припинення дії форс-мажорних обставин, підтвердивши своє повідомлення письмовими документами.       

   

8. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

     8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту його підписання (скріплення печатками) Сторонами.

     8.2. Договір укладено строком на 2 (два) роки 11 (одинадцять) місяців. Початок строку розраховується з дати підписання акту прийому-передачі Об’єкта в оренду.

     8.3. Після закінчення строку дії Договору та відсутності істотних суперечок між Сторонами, Орендар має переважне право на укладання Договору оренди на новий строк.    

 

9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

     9.1. Сторони будуть приймати всі міри для вирішення виникаючих суперечок і розбіжностей шляхом переговорів, при цьому обов’язковим є направлення листів з зазначеними вимогами.

     9.2. У випадку, якщо Сторони не можуть дійти згоди, усі суперечки, спори та розбіжності розв’язуються відповідно до чинного законодавства України. 

 

10. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

     10.1. Договір укладено у двох оригінальних примірниках українською мовою на 5 (п’яти) сторінках,  по одному для кожної із сторін.

     10.2. Зміни і доповнення до Договору повинні виконуватися у письмовому виді за взаємною згодою Сторін, крім випадків передбачених Договором, підписані та скріплені печатками Сторін.  

     10.3. Дія Договору  припиняється:

           - унаслідок загибелі (знищенні) Об’єкта;

           - достроково за взаємною письмовою згодою сторін;

           - за рішенням суду (господарського суду) у випадках передбачених чинним законодавством України;

           - закінчення строку, на який його було укладено;

           - ліквідації Орендаря;

           - здача Об’єкта в суборенду без письмової згоди Орендодавця;

           - у разі наявності заборгованості по орендній платі у розмірі ____________ гривень;

           - у разі незгоди Орендаря з підвищенням орендної плати Орендодавцем.

           - у разі відчуження Об’єкта, і новий Власник Об’єкта не має наміри передавати (здавати) його в оренду.  

     10.4. На відносини Сторін, не урегульовані Договором, поширюються норми чинного законодавства України, при цьому норми Закону України «Про оренду державного та комунального майна» до даних відносин не застосовуються.

     10.5. Ризик випадкового знищення або пошкодження Об’єкта  за наявності вини, несе Орендар. 

     10.6. Орендар і Орендодавець нараховують і використовують амортизаційні відрахування по оренді відповідно до чинного законодавства України.

     10.7. Орендодавець є платником єдиного податку за ставкою 200,00 (двісті) гривень.

     10.8. Орендар є платником єдиного податку за ставкою 10%.

     10.9. Про будь-які зміни у своїх адресах,  реквізитах, податковому статусі, Сторони повинні письмово повідомити одна одну про такі зміни не пізніше 3 (трьох) календарних днів з дати їх виникнення.   

 

11. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Орендодавець

Орендар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  

                                                                                             

 

 

Договор аренды квартиры

Русский    Украинский  

 

ДОГОВІР ОРЕНДИ КВАРТИРИ

 

м. Донецьк                                                                             «____»________________20___р.


         ____________________________(надалі іменується "Орендар") з однієї сторони, та _______________________________________, (надалі іменується "Орендодавець"), з іншої сторони, (в подальшому разом іменуються "Сторони", а кожна окремо – "Сторона") уклали цей Договір оренди квартири (надалі іменується "Договір") про наступне:


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

         1.1. Цим Договором регулюються правовідносини, пов'язані із переданням Орендодавцем Орендареві наступної квартири (надалі іменується "квартира, що орендується") для проживання на визначений цим Договором строк та за встановлену цим Договором плату:

             1.1.1.Адреса: ___________________________________________________________.

             1.1.2. Загальна площа: _________________________________________________.

             1.1.3. Житлова (корисна) площа ________________________________________.

             1.1.4. Поверх: ___________________________________________________________.

             1.1.5. Кількість кімнат: __________________________________________________.

             1.1.6. Стан квартири, що орендується, на момент передачі в орендне користування: _________________________________________________________________.

             1.1.7. Недоліки квартири, що орендується: _________________________________________________________________.


2. МЕТА ОРЕНДНОГО КОРИСТУВАННЯ

        2.1. Квартира, що орендується, надається Орендарю для проживання членів родини Орендаря.

 

3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАННЯ КВАРТИРИ В ОРЕНДНЕ КОРИСТУВАННЯ

         3.1. Квартира та майно повинні бути передані Орендодавцем та прийняті Орендарем протягом ______________________ з моменту набрання чинності цим Договором, що має бути оформлено Сторонами відповідним актом прийому-передачі.

         3.2. Протягом строку, визначеного у п. 3.1 цього Договору, Орендодавець зобов'язаний звільнити квартиру, що орендується, та підготувати її для передання Орендарю.

         3.3. У момент підписання акту прийому-передачі Орендодавець передає Орендарю ключі від квартири, що орендується, та від кімнат, які знаходяться у цій квартирі.

 

4. СТРОК ОРЕНДИ

         4.1. Строк оренди квартири складає 2 роки 11 місяців з моменту прийняття квартири, що орендується, за актом прийому-передачі.

         4.2. Якщо жодна Сторона в строк _______________________ до закінчення дії цього Договору не заявить про намір його розірвати, цей Договір автоматично продовжується на строк, вказаний у п. 4.1.

         4.3. Строк оренди може бути скорочений лише за взаємною згодою Сторін, що оформляється додатковою угодою Сторін до цього Договору.

5. ОРЕНДНА ПЛАТА ТА РОЗРАХУНКИ ЗА ДОГОВОРОМ

         5.1. Розмір орендної плати за оренду квартири складає ___________________________________ грн. за один місяць.

         5.2. Орендна плата сплачується готівкою або в безготівковому порядку на рахунок Орендодавця №____________________ в _______________________________, МФО_____________ не пізніше ____________ числа кожного __________________ місяця.

         5.3. Орендар зобов'язаний у день підписання Договору сплатити орендну плату за наступний місяць авансом.

         5.4. Розмір орендної плати може переглядатися Сторонами 1 (один) раз на рік за згодою Сторін шляхом підписання додаткової угоди.


6. ВИТРАТИ НА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

         6.1. Комунальні послуги, які споживає Орендар в квартирі, що орендується, оплачуються Орендарем самостійно на підставі рахунків відповідних організацій.

         6.2. Усі витрати за користування телефоном, Інтернетом, оплачуються Орендарем самостійно згідно з отриманими рахунками.

7. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДОДАВЦЯ

         7.1. Орендодавець має право один раз на квартал здійснювати перевірку порядку

використання Орендарем квартири, що орендується, у зручний для Сторін час та у присутності Орендаря.

         7.2. Орендодавець має право вимагати від Орендаря дотримання Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями в Україні.

         7.3. Орендодавець має право вимагати від Орендаря звільнення квартири, що орендується, та повернення майна після закінчення строку оренди.

         7.4. Орендодавець зобов'язується здійснювати у разі необхідності капітальний ремонт квартири, що орендується.

 

8. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ОРЕНДАРЯ

         8.1. Орендар за цим Договором бере на себе наступні обов'язки:

             - використовувати квартиру, що орендується, за її цільовим призначенням у відповідності до п. 2.1 цього Договору;

             - забезпечувати збереження і охайність квартири, що орендується, та підтримувати її в належному стані;

             - дбайливо ставитися до майна, яке знаходиться в квартирі, що орендується;

             - негайно усувати наслідки аварій, які сталися в квартирі, що орендується;

             - дотримуватися протипожежних правил;

             - здійснювати за власний рахунок поточний ремонт квартири, що орендується;

             - не здійснювати перебудову та перепланування квартири, що орендується, без попередньої письмової згоди на це Орендодавця;

             - дотримуватися Правил користування приміщеннями житлових будинків і прибудинковими територіями;

             - безперешкодно допускати Орендодавця до квартири, що орендується, з метою перевірки її використання у відповідності до цього Договору;

             - звільнити квартиру, що орендується, та повернути Орендодавцеві майно після закінчення обумовленого в цьому Договорі строку оренди.

        8.2. Орендар за цим Договором має наступні права:

             - обладнати та оформити квартиру, що орендується, на власний розсуд;

             - здавати квартиру, що орендується, у суборенду за письмовою згодою Орендодавця;

             - установлювати замки на вхідні двері та кімнати, укріплювати вхідні двері квартири;

             - установлювати сигналізацію та інші системи охорони;

             - самостійно визначати порядок, умови та строки проживання в квартирі конкретних осіб із числа тих, що визначені у п. 2.1 цього Договору.

9. ПОРЯДОК ПОВЕРНЕННЯ КВАРТИРИ, ЩО ОРЕНДУЄТЬСЯ, ТА МАЙНА ОРЕНДОДАВЦЕВІ

       9.1. Після закінчення строку оренди Орендар зобов'язаний передати

Орендодавцю орендовану квартиру протягом ________ з моменту закінчення строку орендного користування за актом прийому-передачі.

       9.2. Протягом строку, визначеного у п. 9.1 цього Договору, Орендар зобов'язаний

забезпечити виїзд осіб, які проживали в квартирі, та підготувати її до передання Орендодавцю.

      9.3. Квартира, що орендується, вважається фактично переданою Орендодавцю з моменту підписання Сторонами акта прийому-передачі.

      9.4. В момент підписання акта прийому-передачі Орендар передає Орендодавцю ключі від квартири, що орендується, та кімнат, які знаходяться в квартирі, що орендується.

      9.5. Квартира, повинна бути передані Орендодавцю у тому ж стані, в якому вона була передана в оренду з урахуванням нормального природного зносу.


10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ЗА ПОРУШЕННЯ ДОГОВОРУ

      10.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі

іменується "порушення Договору"), Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та чинним законодавством.

      10.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

      10.3. Сторона не несе відповідальності за порушення Договору, якщо воно сталося не з її вини (умислу чи необережності).

      10.4. Сторона вважається невинуватою і не несе відповідальності за порушення Договору, якщо вона доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів щодо належного виконання цього Договору.

      10.5. Орендар несе наступну відповідальність:

           - у випадку прострочення по сплаті орендних платежів - пеня в розмірі 5% від суми боргу за кожен день прострочення;

           - у випадку нецільового використання квартири, що орендується, - штраф у розмірі _______________________________________ від загальної суми орендної плати, що підлягає сплаті за цим Договором;

           - за передання квартири, що орендується, або її кімнат в суборенду без письмової згоди Орендодавця - неустойка у розмірі ____________.

      10.6. Орендодавець несе наступну відповідальність:

           - у випадку прострочення по переданню Орендарю квартири неустойка в розмірі ___________________________.

 

11. ПІДСТАВИ ДОСТРОКОВОГО РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ

      11.1. Цей Договір може бути розірваний достроково в порядку та на умовах, що

визначені у ст. 825 Цивільного кодексу України.

 

12. ОСОБЛИВІ УМОВИ ДОГОВОРУ

__________________________________________________ ______________.

 

13. ДІЯ ДОГОВОРУ

      13.1. Цей Договір вважається укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами.

      13.2. Строк цього Договору починає свій перебіг у момент, визначений у п. 13.1 цього Договору та закінчується ______________________________________.

      13.3. Закінчення строку цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

      13.4. Зміни у цей Договір можуть бути внесені тільки за домовленістю Сторін, яка оформлюється додатковою угодою до цього Договору.

14. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

      14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов'язані із ним, у тому числі пов'язані із дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами чинного законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

     14.2. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід'ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі та підписані Сторонами.


15. РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

Орендодавець

Орендар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

/span

Договор намерений о купле-продаже недвижимости

ДОГОВОР О НАМЕРЕНИЯХ

о купле-продаже недвижимости

 

                                                                                             “____” _____________ 201__г.

_______________________________________________________________________ (именуемый в дальнейшем – ПРОДАВЕЦ) паспорт: _____ № ______________, выдан: _____________________________________“__”_____г., с одной стороны, и

___________________________ (именуемая в дальнейшем ПОКУПАТЕЛЬ) паспорт: _____ № ______________, выдан: _____________________________________“__”_____г., с другой стороны,

а при совместном упоминании – Стороны,

заключили на основании ч. 4 ст. 635 Гражданского кодекса Украины настоящий Договор о намерениях (именуемый в дальнейшем – ДОГОВОР) о следующем:

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

     1.1. ПРОДАВЕЦ намерен продать, а ПОКУПАТЕЛЬ намерен купить в срок и на условиях, оговоренных ниже, следующий объект недвижимости: __________________________, находящийся в частной собственности ПРОДАВЦА по адресу: г. ____________, ул.__________________________д.________.

     1.2. Стороны настоящим ДОГОВОРОМ утвердили окончательную цену договора купли-продажи объекта, указанного в п. 1.1. настоящего ДОГОВОРА в размере __________________________________________________________________ долларов США эквивалентную гривне по курсу коммерческого банка на день заключения договора купли-продажи.

 

2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОКУПАТЕЛЯ

     2.1. Купить вышеуказанный объект недвижимости у ПРОДАВЦА не позднее «____»______________________ 201___г.

     2.2. Явиться для подписания Договора купли-продажи в оговоренное время и место, при себе иметь паспорт с фотографиями, соответствующими его возрасту, справку из налоговой инспекции о присвоении идентификационного кода.

     2.3. Оплатить сбор в пенсионный Фонд в размере 1% от стоимости приобретаемого объекта недвижимости, и 50% расходов по нотариальному оформлению Договора купли-продажи.

     2.4. Произвести полную оплату по Договору купли-продажи недвижимости по факту удостоверения сделки.

 

3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОДАВЦА 

     3.1. Продать вышеуказанный объект недвижимости ПОКУПАТЕЛЮ не позднее «___» _________________ 201__г.

     3.2. Предоставить ПОКУПАТЕЛЮ следующие документы:

          -документ(ы), подтверждающий право собственности на объект недвижимости, технический паспорт, справку об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг, справку из ЖЭКа ( форму №3 ) о всех прописанных лицах в отчуждаемом объекта недвижимости.

     3.3. Оплатить государственную пошлину в размере 1% от стоимости продаваемого объекта недвижимости  и 50% расходов по нотариальному оформлению Договора купли-продажи.

     3.4. Погасить все задолженности по оплате за коммунальные услуги, электороэнергию и пользование телефоном, если таковые имеются, и предоставить ПОКУПАТЕЛЮ на момент подписания Договора купли-продажи справки об отсутствии всех задолженностей.

     3.5. Освободить объект недвижимости и передать ключи в день заключения договора купли-продажи, кроме этого снять с регистрационного учета всех зарегистрированных  до дня заключения договора купли-продажи.

     3.6. Явиться для подписания Договора купли-продажи в указанное время, при себе иметь паспорт с фотографиями, соответствующими возрасту, справки из налоговой инспекции о присвоении идентификационного кода, документ(ы), подтверждающий право собственности на объект недвижимости, технический паспорт, справку об отсутствии задолженности по оплате коммунальных услуг, справку из ЖЭКа ( форму №3 ) о всех прописанных лицах в отчуждаемом объекта недвижимости.

     3.7. С момента заключения настоящего Договора не производить полную или частичную перепланировку вышеуказанного объекта недвижимости, не демонтировать и не заменять сантехнику, электро- или газ-плиту, оконные и дверные коробки, двери, керамическую плитку, телефонные линии, кабель телевизионной антенны, и не совершать другие действия, которые могут повлиять на стоимость продаваемого объекта недвижимости если это не оговорено с ПОКУПАТЕЛЕМ дополнительно, в письменной форме.

  

4. ДЕЙСТВИЯ СТОРОН

     4.1. ПОКУПАТЕЛЬ в момент подписания настоящего Договора  передал, а  ПРОДАВЕЦ принял задаток (ст.570 ГК Украины), входящий в стоимость недвижимости, в размере: ________________________________________ долларов США, что в эквиваленте гривне по курсу НБУ на день заключения данного ДОГОВОРА составляет __________________________________________________ грн.

    4.2. Данная сумма задатка является обеспечением принятых сторонами обязательств и намерений (ст.ст.546, 570 ГК Украины).

 

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СОРОН 

    5.1. В случае невыполнения ПОКУПАТЕЛЕМ условий данного Договора, выданный им ПРОДАВЦУ задаток  (ст.ст.571, 610, 611 ГК Украины), последним не возвращается.

    5.2. При невыполнении ПРОДАВЦОМ своих обязательств, ПРОДАВЕЦ обязуется вернуть ПОКУПАТЕЛЮ сумму задатка в двойном размере (ст.ст. 571, 610, 611, ГК Украины).

 

6. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ 

    6.1. На момент подписания Договора купли-продажи объект продажи не сдан в аренду третьим лицам, не находится в залоге и/или под арестом, а также отсутствуют какие-либо иные обременения или запреты на отчуждение.

    6.2. По согласованию сторон, срок действия данного Договора может быть увеличен, что подтверждается оформлением дополнительного соглашения.

 

7. ФОРС-МАЖОР

    7.1. В случаях невозможности выполнения условий настоящего Договора из-за причин, независящих от сторон, а именно: стихийное бедствие, военные действия на территории данного города, правовые изменения в законодательстве Украины (в частности: существенное изменение налогов или пошлин), смерть ПРОДАВЦА (совладельца) или ПОКУПАТЕЛЯ  квартиры, Договор расторгается с возвращением задатка без штрафных санкций.

 

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

    8.1. Споры, возникающие между сторонами, разрешаются в порядке, установленном действующим законодательством Украины.

    8.2.Настоящий Договор составлен согласно ГК Украины в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, для каждой из сторон.

    8.3. Стороны не считают настоящий Договор предварительным (ст.635 ч.4 ГК Украины).

 

 ПОДПИСИ СТОРОН:

 

 _________________________________________________________________________________

 

_________________________________________________________________________________

Договор аренды квартиры

Русский    Украинский

                                             ДОГОВОР АРЕНДЫ КВАРТИРЫ
г. Донецк                                                              "____"________________в 20___г.


____________________________(в дальнейшем именуется "Арендатор") с одной стороны, и _______________________________________, (в дальнейшем именуется "Арендодатель"), с другой стороны,(в дальнейшем вместе именуются "Стороны", а каждая отдельно - "Сторона") заключили настоящий Договор аренды квартиры(в дальнейшем именуется "Договор") о следующем:


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

       1.1. Настоящим Договором регулируются правоотношения, связанные с передачей Арендодателем Арендатору следующей квартиры(в дальнейшем именуется "квартира, которая арендуется") для проживания на определенный настоящим Договором срок и за установленную настоящим Договором плату, :

       1.1.1. Адрес: _________________________________________________________________.

       1.1.2. Общая площадь: _________________________________________________________________.

       1.1.3. Жилая(полезная) площадь _________________________________________________________________.

       1.1.4. Этаж: _________________________________________________________________.

       1.1.5. Количество комнат : _________________________________________________________________.

       1.1.6. Состояние квартиры, которая арендуется, на момент передачи в арендное пользование: _________________________________________________________________.

       1.1.7. Недостатки квартиры, которая арендуется, : _________________________________________________________________.

 

 2. ЦЕЛЬ АРЕНДНОГО ПОЛЬЗОВАНИЯ

        2.1. Квартира, которая арендуется, предоставляется Арендатору для проживания членов семьи Арендатора.

 

  3. ПОРЯДОК ПЕРЕДАЧИ КВАРТИРЫ В АРЕНДНОЕ ПОЛЬЗОВАНИЕ

        3.1. Квартира и имущество должны быть переданы Арендодателем и приняты Арендатором в течение ______________________ с момента вступления в силу настоящим Договором, который должен быть оформлен Сторонами соответствующим актом приема-передачи.

      3.2. В течение срока, определенного в п. 3.1 настоящего Договора, Арендодатель обязан освободить квартиру, которая арендуется, и подготовить ее для передачи Арендатору.

      3.3. В момент подписания акта приема-передачи Арендодатель передает Арендатору ключи от квартиры, которая арендуется, и от комнат, которые находятся в этой квартире.

4. СРОК АРЕНДЫ

       4.1. Срок аренды квартиры составляет 2 года 11 месяцев с момента принятия квартиры, которая арендуется, по акту приема-передачи.

      4.2. Если ни одна Сторона в срок _______________________ к окончанию действия настоящего Договора не заявит о намерении его разорвать, настоящий Договор автоматически продолжается на срок, указанный в п. 4.1.

      4.3. Срок аренды может быть сокращен лишь по взаимному согласию Сторон, которое оформляется дополнительным соглашением Сторон к настоящему Договору.

 5. АРЕНДНАЯ ПЛАТА И РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ

       5.1. Размер арендной платы за аренду квартиры составляет ___________________________________ грн. за один месяц.

      5.2. Арендная плата платится наличными деньгами или в безналичном порядке на счет Арендодателя №____________________ в _______________________________, МФО_____________ не позже ____________ числа каждого __________________ месяца.

      5.3. Арендатор обязан в день подписания Договора оплатить арендную плату за следующий месяц авансом.

      5.4. Размер арендной платы может пересматриваться Сторонами 1(один) раз в году при согласии Сторон путем подписания дополнительного соглашения.


6. РАСХОДЫ НА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
  

       6.1. Коммунальные услуги, которые потребляет Арендатор в квартире, которая арендуется, оплачиваются Арендатором самостоятельно на основании счетов соответствующих организаций.

       6.2. Все расходы за пользование телефоном, Интернетом, оплачиваются Арендатором самостоятельно согласно полученным счетам.

 7. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДОДАТЕЛЯ

        7.1. Арендодатель имеет право один раз в квартал осуществлять проверку порядка

использование Арендатором квартиры, которая арендуется, в удобное для Сторон время и в присутствии Арендатора.

       7.2. Арендодатель имеет право требовать от Арендатора соблюдения Правил пользования помещениями жилых домов и придомовыми территориями в Украине.

       7.3. Арендодатель имеет право требовать от Арендатора освобождения квартиры, которая арендуется, и возвращения имущества после окончания срока аренды.

       7.4. Арендодатель обязывается осуществлять в случае необходимости капитальный ремонт квартиры, которая арендуется.

 8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ АРЕНДАТОРА

 
       8.1. Арендатор по настоящему Договору берет на себя следующие обязанности:

           - использовать квартиру, которая арендуется, по ее целевому назначению в соответствии с п. 2.1 настоящего Договора;

           - обеспечивать сохранение и опрятность квартиры, которая арендуется, и поддерживать ее в надлежащем состоянии;

           - бережно относиться к имуществу, которое находится в квартире, которая арендуется;

           - немедленно устранять последствия аварий, которые случились в квартире, которая арендуется;

           - придерживаться противопожарных правил;

           - осуществлять за собственный счет текущий ремонт квартиры, которая арендуется;

           - не осуществлять перестройку и перепланировку квартиры, которая арендуется, без предыдущего письменного согласия на это Арендодателя;

           - придерживаться Правил пользования помещениями жилых домов и придомовыми территориями;

           - беспрепятственно допускать Арендодателя к квартире, которая арендуется, с целью проверки ее использования в соответствии с настоящим Договором;

           - освободить квартиру, которая арендуется, и вернуть Арендодателю имущество после окончания обусловленного в настоящем Договоре срока аренды.

       8.2. Арендатор по настоящему Договору имеет следующие права:

           - оборудовать и оформить квартиру, которая арендуется, на свое усмотрение;

           - сдавать квартиру, которая арендуется, в субаренду по письменному согласию Арендодателя;

           - устанавливать замки на входные двери и комнаты, укреплять входные двери квартиры;

           - устанавливать сигнализацию и другие системы охраны;

           - самостоятельно определять порядок, условия и сроки проживания в квартире конкретных лиц из числа тех, которые определены в п. 2.1 настоящего Договора.

 

9. ПОРЯДОК ВОЗВРАЩЕНИЯ КВАРТИРЫ, КОТОРАЯ АРЕНДУЕТСЯ, И ИМУЩЕСТВА АРЕНДОДАТЕЛЕЙ

 
       9.1. После окончания срока аренды Арендатор обязан передать
Арендодателю арендованную квартиру в течение ________ с момента окончания срока арендного пользования по акту приема-передачи.

      9.2. В течение срока, определенного в п. 9.1 настоящего Договора, Арендатор обязан
обеспечить выезд лиц, которые проживали в квартире и подготовить ее к передаче Арендодателю.

      9.3. Квартира, что арендуется, считается фактически переданной Арендодателю с момента подписания Сторонами акта приема-передачи.

      9.4. В момент подписания акта приема-передачи Арендатор передает Арендодателю ключи от квартиры, которая арендуется, и комнат, которые находятся в квартире, которая арендуется.

      9.5. Квартира, должна быть переданы Арендодателю в том же состоянии, в котором она была передана в аренду с учетом нормального естественного износа.


10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН ЗА НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРА

 
       10.1. В случае нарушения обязательства, которое возникает из настоящего Договора (в дальнейшем именуется "нарушение Договора"), Стороны несут ответственность, определенную настоящим Договором и действующим законодательством.

       10.2. Нарушением Договора является его невыполнение или неподобающее выполнение, то есть выполнение с нарушением условий, определенных содержанием настоящего Договора.

       10.3. Сторона не несет ответственность за нарушение Договора, если оно случилось не по ее вине(умыслу или неосторожности).

       10.4. Сторона считается невиноватой и не несет ответственность за нарушение Договора, если она докажет, что приняла все зависимые от нее меры относительно надлежащего выполнения настоящего Договора.

       10.5. Арендатор несет следующую ответственность:
           - в случае просрочки по уплате арендных платежей - пеня в размере 5 процентов суммы долга за каждый день просрочки;
           - в случае нецелевого использования квартиры, которая арендуется, - штраф в размере _______________________________________ от общей суммы арендной платы, которая подлежит уплате по настоящему Договору;
           - за передаваемость квартиры, которая арендуется, или ее комнат в субаренду без письменного согласия Арендодателя - неустойка в размере ____________.

       10.6. Арендодатель несет следующую ответственность:

           - в случае просрочки по передаче Арендатору квартиры неустойка в размере ___________________________.


 

11. ОСНОВАНИЯ ДОСРОЧНОГО РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

 
       11.1. Настоящий Договор может быть разорван досрочно в порядке и на условиях, которые определены в ст. 825 Гражданского кодекса Украины.


 

12. ОСОБЕННЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

 
__________________________________________________ ______________.


 13. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

 
       13.1. Настоящий Договор считается заключенным и вступает в силу с момента его подписания Сторонами.

       13.2. Срок настоящего Договора начинает действовать в момент, определенный в п. 13.1 настоящего Договора и заканчивается ______________________________________.

       13.3. Окончание срока настоящего Договора не освобождает Сторону от ответственности за его нарушение, которое имело место во время действия настоящего Договора.

       13.4. Изменения в настоящий Договор могут быть внесены только по договоренности Сторон, которая оформляется дополнительным соглашением к настоящему Договору.


 14. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

 
       14.1. Все правоотношения, которые возникают из настоящего Договора или связаны с ним, в том числе связанные с действительностью, заключением, выполнением, изменением и прекращением настоящего Договора, толкованием его условий, определением последствий недействительности или нарушения Договора, регламентируются настоящим Договором и соответствующими нормами действующего законодательства, а также применимыми к таким правоотношениям обычаями делового оборота на основании принципов добросовестности, разумности и справедливости.

       14.2. Дополнительные соглашения и приложения к настоящему Договору есть его неотъемлемыми частями и имеют юридическую силу в случае, если они изложены в письменной форме и подписаны Сторонами.

 15. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

                            Арендодатель                                                              Арендатор